Word abonnee

Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

Actievoorwaarden: win een uniek werk van Ingrid Wens

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie ‘Win een uniek item van keramiste
Ingrid Wens’ (hierna: “de Actie”) en te raadplegen via www.ariadneathome.nl.

 1. Algemeen
  1.1 De Actie wordt georganiseerd door DPG Media B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (1018
  LL) Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9 (hierna: “DPG”) in samenwerking met Ingrid
  Wens, keramiste.
  1.2 De Actie bestaat uit het door de deelnemer opgeven via een formulier, waarna deze kans
  maakt op een uniek keramiekitem van Ingrid Wens.
  1.3 De Actie start op 4 oktober 2022 en loopt tot en met 9 oktober 2022 (hierna: “de
  Actieperiode”). In totaal vinden drie trekkingen plaats (op 4, 8 en 9 oktober 2022, telkens om
  15:45 uur).
 2. Deelname
  2.1 Deelname is enkel mogelijk gedurende de Actieperiode.
  2.2 Elk natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die woonachtig is in Nederland is gerechtigd aan
  deze Actie deel te nemen.
  2.3 Deelname is uitgesloten voor:
  a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschrijven vereisten;
  b) medewerkers van DPG;
  c) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect betrokken is bij de organisatie van de Actie.
  2.4 Om deel te nemen dient een deelnemer zijn/haar naam, e-mailadres en telefoonnummer in
  te voeren op een deelnameformulier.
  2.5 Een deelnemer kan enkel deelnemen aan de Actie door akkoord te gaan met deze
  actievoorwaarden.
  2.6 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn.
  2.7 Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan de Actie. Het deelnemen met meerdere
  accounts is niet toegestaan.
  2.8 Aan deelname aan de Actie zijn geen kosten verbonden.
  2.9 DPG is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van
  deelname, bijvoorbeeld in geval een deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende
  gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
 3. Prijs
  3.1 Met de Actie kan (op 4, 8 en 9 oktober 2022 telkens) één prijs worden gewonnen. Deze prijs
  bestaat uit één handgemaakt keramiek item van Ingrid Wens (waarde tussen de €20 en €50)
  (hierna: “de Prijs”).
  3.2 De waarde van het totale prijzenpakket bedraagt EUR 20 tot 50.
  3.3 Aanwijzing van de winnaar(s) van de Prijs geschiedt op 4, 8 en 9 oktober 2022 telkens om
  15:45 uur. Aanwijzing van de winnaar(s) geschiedt met behulp van een onpartijdig
  computerprogramma. Er zullen in totaal drie winnaars (één per dag) worden aangewezen.
  3.4 Een winnaar van de Prijs wordt binnen één werkdag telefonisch persoonlijk op de hoogte
  gesteld van zijn of haar Prijs.
  3.5 De uitslag van de Actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie
  wordt niet gecorrespondeerd.
  3.6 De Prijs kan niet in geld worden uitgekeerd. De Prijs is persoonsgebonden en kan dus niet
  aan derden overgedragen worden. Indien de winnaar de Prijs niet wil of kan aannemen in de
  vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de Prijs en is DPG gerechtigd een
  andere winnaar van de Prijs aan te wijzen.
  3.7 DPG neemt de eventueel over de Prijs verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.
 4. (Persoons)gegevens & publiciteit
  4.1 De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door DPG alleen gebruikt
  ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de
  Actie en over een eventueel gewonnen Prijs. Enkel indien en voor zover een deelnemer
  daarvoor toestemming heeft gegeven, kan DPG een deelnemer commerciële informatie
  verstrekken over producten en diensten van DPG.
  4.2 Aan de Actie zijn publicitaire activiteiten gebonden. Het is gewenst dat de winnaar van de
  Prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend
  zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in
  publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op
  het moment dat hij of zij weet dat de Prijs heeft gewonnen.
 5. Overig
  5.1 In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen
  door DPG.
  5.2 DPG behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie
  eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen en niet over te gaan tot het uitkeren
  van de Prijs. De gevallen waarin DPG zich dit recht voorbehoudt is met inbegrip maar niet
  beperkt tot een geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de
  faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van de Prijs of de aanvraag van surseance
  ven betaling door deze leverancier en/of sponsor.
  5.3 DPG is te allen tijde gerechtigd deze actievoorwaarden te wijzigen zonder eerdere
  aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op www.ariadneathome.nl worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.
  5.3 DPG en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige direct of indirecte schade die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de Actie. Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen DPG niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor DPG in het leven roepen. DPG is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten. DPG is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt. DPG is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de Prijs en/of enige andere schade aan de Prijs, inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport.
  5.4 DPG garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die DPG aan het beheer van haar website(s) besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te nemen.
  5.4 Op de Actie en deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
  5.5 Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
  5.6 Eventuele vragen of klachten over de Actie kunnen per e-mail gestuurd worden naar redactie@ariadneathome.nl. DPG zal de vraag of klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan. Indien een klacht niet naar tevredenheid van de deelnemer is afgehandeld, bestaat ten aanzien van promotionele kansspelen de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Kansspelautoriteit.