Word abonnee

Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

Voorwaarden Ariadne at Home Studio workshops

Voorraad
De bestelde artikelen kunnen geleverd worden in België of Nederland zolang de voorraad strekt. 

Retourneren
Als je online aangekochte artikelen wenst te retourneren dat kun je deze terugzenden – binnen de 14 dagen – op voorwaarde dat het DIY pakket zich in de originele staat van levering bevindt inclusief geleverde verpakking & materialen gezien de aard van het aangeboden product. De kosten van retour zijn voor rekening van de koper. Van zodra het artikel volgens de opgegeven instructies, toebehoren en verpakking retour is ontvangen, wordt het geld (exclusief verzending en retourzending) op de rekening van de consument terug gestort.

Herroepingsrecht
1. Bij een online aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op moment van ontvangst van het product en volgens vooropgestelde retourvoorwaarden door de aanbieder.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij/zij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij/hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen via mail aan ariadnestudio@dpgmedia.be. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen naar het adres dat de aanbieder zal meedelen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.  
4. Indien de klant na afloop van de in lid 1, 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.  

Overmacht
Ariadne at Home is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Ariadne at Home alsmede van hulppersonen, ziekte van eigenaar en/of personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Ariadne at Home behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Ariadne at Home gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten kunnen enkel en alleen meegedeeld te worden via mail: ariadnestudio@dpgmedia.be
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 4 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de aanbieder via het mailadres ariadnestudio@dpgmedia.be.